Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 23/TB-XHNV-HCTH ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Nhà trường thông báo đến các đơn vị tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 10/5/2021 (thứ Hai) với các nội dung như sau:

1. Trong hoạt động dạy - học

a. Đối với giảng viên:

- Giảng viên sử dụng tài khoản email của Trường để đăng nhập vào hệ thống

E-Learning theo đường dẫn: https://lms.hcmussh.edu.vn/ để thực hiện việc giảng dạy trực tuyến (theo tập tin đính kèm);

- Trường hợp giảng viên chưa có địa chỉ email do Nhà trường cung cấp, vui lòng liên hệ Tổ Công nghệ thông tin và Dữ liệu qua email: tocnttvadl@hcmussh.edu.vn để được hỗ trợ;

- Đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập trên hệ thống.

b. Đối với sinh viên:

- Sinh viên sử dụng email do Nhà trường cung cấp (dạng mssv@hcmussh.edu.vn) để đăng nhập hệ thống E-Learning;

- Trong trường hợp sinh viên chưa có email do Nhà trường cung cấp hoặc cần khôi phục mật khẩu, sinh viên vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email: admin_sinhvien@hcmussh.edu.vn để được hỗ trợ.

c. Các khoa/bộ môn:

- Tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến theo thời khóa biểu đã đăng ký;

- Phòng Đào tạo hỗ trợ phòng giảng dạy trực tuyến tại Trường cho các giảng viên nếu có nhu cầu;

- Đối với các trường hợp không giảng dạy trực tuyến (thí nghiệm, thực hành… ), các khoa/bộ môn gửi tờ trình xin giảng dạy trực tiếp nêu rõ lý do và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch cho chuyên viên Lô Thị Minh Hà, Phòng Đào tạo qua địa chỉ email: lominhha@hcmussh.edu.vn, điện thoại: 0366 021 584.

2. Đối với hoạt động tổ chức thi cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021, kỳ thi văn bằng, chứng chỉ quốc tế tổ chức theo các thời điểm chung toàn cầu vẫn triển khai theo lịch nhưng cần đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Trân trọng./.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.