Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2017-2018 dành cho sinh viên hệ Văn bằng 2 chính quy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH KHXH & NV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /XHNV-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v đăng ký môn học, HK1 năm học 2017 – 2018 của sinh viên hệ văn bằng 2 chính qu
y

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy kế hoạch đăng ký các môn học (đăng kí mới, học lại, học cải thiện, hủy môn) học kỳ 1 năm học 2017-2018 qua mạng như sau:
Thời gian đăng ký đợt 1: từ 8h30 ngày 07/09/2017 đến hết ngày 10/09/2017.
Thời gian đăng ký đợt 2 (học lại, cải thiện và hủy môn): từ 8h30 ngày 18/09/2017 đến hết ngày 21/09/2017.

Cách thức: đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào tạo (dt.hcmussh.edu.vn).
o Sinh viên sử dụng tài khoản của mình trên website Phòng Đào tạo http://dt.hcmussh.edu.vn (chọn mục Sinh viên) để đăng nhập:
o Đối với sinh viên khóa 2016 (lần đầu đăng nhập tài khoản):
- Tên đăng nhập = Mã số sinh viên
- Mật khẩu = Mã số sinh viên
Hướng dẫn đăng ký học phần: http://dt.hcmussh.edu.vn chọn mục Hướng dẫn đăng ký học phần.
Sinh viên lưu ý:
o Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký môn học.
o Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học.
o Trong quá trình thực hiện, sinh viên có thắc mắc thì liên hệ qua email: nhunghoang0701@gmail.com để được hướng dẫn.

TL. HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
* Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo).
- Khoa,Bộ môn.
- Lưu ĐT, HCTH
     TS. Ngô Thị Thu Trang

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.