Lịch huỷ đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 dành cho sinh viên hệ Chính quy

           ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TRƯỜNG ĐH KHXH& NV                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     Số:  /XHNV-ĐT                                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học, HKII năm học 2019 – 2020 của sinh viên hệ chính quy


Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK II, năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ chính quy như sau:
-          Thời gian đăng ký đợt chính thức: (đã kết thúc)
-          Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện,bổ sung môn học: (đã kết thúc)
-          Thời gian hủy môn học (đợt điều chỉnh cuối)

Sinh viên khoá 2014, 2015 và 2016: đăng ký từ 9h00 ngày 10/02/2020 đến hết ngày 11/02/2020.
Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 9h00 ngày 12/02/2020 đến hết ngày 13/02/2020.
Sinh viên khoá 2018: đăng ký từ 9h00 ngày 14/02/2020 đến hết ngày 15/02/2020.
Sinh viên khoá 2019: đăng ký từ 9h00 ngày 17/02/2020 đến hết ngày 18/02/2020.
-         Cách thức đăng ký:
      Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào và thực hiện các bước đăng ký môn học theo hướng dẫn theo địa chỉ: http://dt.hcmussh.edu.vn.

* Sinh viên lưu ý:
Trong thời gian hủy môn học sinh viên có thể đăng ký bổ sung thêm môn học còn thiếu.
Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: nhvuxhnv96@gmail.com để được giải đáp và hướng dẫn.
Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.
Sinh viên có thể sử dụng chức năng “Chuyển nhóm” nếu muốn chuyển mã lớp học phần mà vẫn giữ lại lớp hiện tại nếu không chuyển được.
Đối với những môn học không hiển thị lịch học trên web, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp cô Hà để được giải đáp (điện thoại: 028.38293828 – nhánh 173)
                                                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                   KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo).
- Khoa,Bộ môn.
- Lưu ĐT, HCTH                                                                                                   

                                                                                                                Lê Trọng Vinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.