Đăng ký môn học, học kỳ hè năm học 2018-2019 dành cho sinh viên hệ Chính quy

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Số: /XHNV-ĐT                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học HK hè, năm học 2018 – 2019

 

Theo kế hoạch học tập, phòng Đào tạo dự kiến sẽ mở một số môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong HK hè năm học 2018 – 2019 cho sinh viên các khóa.

  1. Các môn học đại cương dự kiến sẽ mở bao gồm:

STT        Mã MH             Tên MH

1.         DAI001             Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

2.         DAI002             Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2

3.         DAI012             Cơ sở văn hóa Việt Nam

4.         DAI006             Môi trường và phát triển

5.         DAI016             Lịch sử văn minh thế giới

6.         DAI004             Tư tưởng Hồ Chí Minh

7.         DAI013             Dẫn luận ngôn ngữ học

8.         DAI024             Pháp luật đại cương

9.         DAI046             Kỹ năng mềm

  1. Các môn học chuyên ngành:

Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem các môn học được mở trong học kỳ hè.

Sinh viênđăng ký môn học trực tuyến trênwebsite của phòng Đào tạo (www.dt.hcmussh.edu.vn).

Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 27/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019.

Sau khi có kết quả đăng ký, phòng Đào tạo sẽ thông báo thời khóa biểu trên websitecủa phòng Đào tạo, dự kiến thông báovào ngày 14/6/2019.

Thời gian điều chỉnh đăng ký và hủy môn họcdự kiến bắt đầu từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019.

Thời gian bắt đầu học kỳ hè dự kiến vào ngày 08/7/2019.

Lưu ý:

-           Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.

-           Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: nhvuxhnv96@gmail.comđể được giải đáp và hướng dẫn.

-           Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.

-           Những sinh viên đã học các môn nêu ở trên trong HK2 năm học 2018 – 2019 sẽ không được đăng ký trong HK hè.

-           Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

                                                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT.                                                                                                            

 

                                                                                                                Lê Trọng Vinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.