Đăng ký môn học, học kỳ 2 năm học 2019-2020 dành cho sinh viên hệ Chính quy

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG ĐH KHXH& NV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số:  /XHNV-ĐT                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học, HKII năm học 2019 – 2020 của sinh viên hệ chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK II, năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

-          Thời gian đăng ký đợt chính thức:

 • Sinh viên khoá 2016: đăng ký từ 9h00 ngày 09/12/2019 đến hết ngày 10/12/2019.
 • Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 9h00 ngày 11/12/2019 đến hết ngày 12/12/2019.
 • Sinh viên khoá 2018: đăng ký từ 9h00 ngày 13/12/2019 đến hết ngày 14/12/2019.
 • Sinh viên khoá 2019: đăng ký từ 9h00 ngày 13/01/2020 đến hết ngày 15/01/2020.

 

-          Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện,bổ sung môn học:

 • Sinh viên khoá 2014, 2015 và 2016: đăng ký từ 9h00 ngày 23/12/2019 đến hết ngày 24/12/2019.
  • Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 9h00 ngày 25/12/2019 đến hết ngày 26/12/2019.
  • Sinh viên khoá 2018: đăng ký từ 9h00 ngày 27/12/2019 đến hết ngày 28/12/2019.
  • Sinh viên khoá 2019: đăng ký từ 9h00 ngày 06/02/2020 đến hết ngày 07/02/2020.

 

-          Thời gian hủy môn học:

 • Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

 

-          Cách thức đăng ký:

 • Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào và thực hiện các bước đăng ký môn học theo hướng dẫn theo địa chỉ: http://dt.hcmussh.edu.vn.

 

*  Sinh viên lưu ý:

 • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
 • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
 • Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: nhvuxhnv96@gmail.com để được giải đáp và hướng dẫn.
 • Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.
 • Sinh viên có thể sử dụng chức năng “Chuyển nhóm” nếu muốn chuyển mã lớp học phần mà vẫn giữ lại lớp hiện tại nếu không chuyển được.
 • Đối với những môn học không hiển thị lịch học trên web, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp cô Hà để được giải đáp (điện thoại: 028.38293828 – nhánh 173)

                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Khoa,Bộ môn;

- Lưu ĐT, HCTH.                                                                                              

                                                                                                              Lê Trọng Vinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.