Lịch hủy đănh ký môn học, học kỳ 1 năm học 2017-2018 dành cho sinh viên hệ Chính quy

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số:   /XHNV-ĐT                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v hủy môn học, HK I năm học 2017 – 2018 của sinh viên hệ chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo thời gian hủy môn học trong HK I, năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ chính quy theo lịch như sau:

 

Sinh viên khoá 2015 và 2016: huỷ đăng ký từ 8h00 ngày 26/9/2017 đến hết ngày 27/9/2017.

Sinh viên khoá 2013 và 2014: huỷ đăng ký từ 8h00 ngày 28/9/2017 đến hết ngày 29/9/2017.

 

*  Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên có thể sử dụng chức năng “Chuyển nhóm” nếu muốn chuyển mã lớp học mà vẫn giữ lại lớp hiện tại nếu không chuyển được.
  • Trong thời gian hủy môn học sinh viên có thể đăng ký bổ sung thêm môn học còn thiếu.
  • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
  • Những môn học chưa có lịch học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp thầy Đức để được giải đáp (điện thoại: 08-38293828 – nhánh 173).

 

 

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                            Phó TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                           Lê Trọng Vinh
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.