Đăng ký bổ sung, hủy môn học, điều chỉnh lớp đăng ký học kỳ hè năm học 2018-2019 dành cho sinh viên hệ Chính quy

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:   /XHNV-ĐT                                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bổ sung, hủy môn và điều chỉnh lớp học

HK hè, năm học 2018 – 2019

 

Phòng Đào tạo thông báo thời gian bổ sung, hủy môn học và chuyển lớp học trong HK hè, năm học 2018 – 2019 cho sinh viên hệ chính quy theo lịch như sau:

  • Khóa 2014, 2015, 2016 đăng ký từ 9h00 ngày 17/6/2019 đến hết ngày 18/6/2019.
  • Khóa 2017, 2018 đăng ký từ 9h00 ngày 19/6/2019 đến hết ngày 20/6/2019.

 

v  Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương và liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành.
  • Các khoa có mở môn học trong HK hè gồm có: Giáo dục học, Du lịch, Hàn quốc học, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Đức, Ngữ văn Trung Quốc, Nhân học, Văn hóa học.
  • Các môn đại cương có mở trong HK hè:

STT        Mã MH           Tên MH

1.             DAI001          Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

2.             DAI002          Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2

3.             DAI012          Cơ sở văn hóa Việt Nam

4.             DAI006          Môi trường và phát triển

5.             DAI016          Lịch sử văn minh thế giới

6.             DAI004          Tư tưởng Hồ Chí Minh

7.             DAI013          Dẫn luận ngôn ngữ học

8.             DAI024          Pháp luật đại cương

9.             DAI046          Kỹ năng mềm

10.           DAI003          Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

11.           DAI005          Thống kê cho khoa học xã hội

12.           DAI025          Mỹ học đại cương

13.           DAI014          Ngôn ngữ học đối chiếu

  • Sinh viên chọn chức năng “Chuyển nhóm” để chuyển đổi giữa các lớp (có thể giữ lại lớp cũ nếu những lớp khác báo FULL), nếu sử dụng chức năng “Hủy môn” thì sẽ không thể đăng ký lại được mã lớp cũ nếu lớp cũ FULL.

                                                                                                                          

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT.                                                                                                         

 

                                                                                                             Lê Trọng Vinh

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.