Đăng ký học học kỳ 1 năm học 2019-2020 dành cho sinh viên hệ Chính quy

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH KHXH& NV                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:  /XHNV-ĐT                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học,HKI năm học 2019 – 2020 của sinh viên hệ chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK I, năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

-          Thời gian đăng ký:

 • Sinh viên khoá 2016 và khoá 2015: đăng ký từ 9h00đến 23h00 ngày 24/7/2019.
 • Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 9h00 đến 23h00 ngày 25/7/2019.
 • Sinh viên khoá 2018: đăng ký từ 9h00 đến 23h00 ngày 26/7/2019.

 

-          Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện cũng như việc bổ sung môn học:

 • Sinh viên khoá 2016 và khoá 2015: đăng ký từ 9h00 ngày 05/8/2019 đến hết ngày 06/8/2019.
 • Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 9h00 ngày 07/8/2019 đến hết ngày 08/8/2019.
 • Sinh viên khoá 2018: đăng ký từ 9h00 ngày 09/8/2019 đến hết ngày 10/8/2019.

 

-          Thời gian đăng ký bổ sung và hủy môn học (đợt đăng ký cuối cùng):

 • Sinh viên khoá 2016 và khoá 2015: đăng ký từ 9h00 ngày 26/8/2019 đến hết ngày 27/8/2019.
 • Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 9h00 ngày 28/8/2019 đến hết ngày 29/8/2019.
 • Sinh viên khoá 2018: đăng ký từ 9h00 ngày 30/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019.

 

-          Cách thức đăng ký:

 • Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào và thực hiện các bước đăng ký môn học theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://dt.hcmussh.edu.vn.

 

*  Sinh viên lưu ý:

 • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
 • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem  thời khóa biểu http://dt.hcmussh.edu.vncủa các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
 • Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: nhvuxhnv96@gmail.com để được giải đáp và hướng dẫn.
 • Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.
 • Sinh viên có thể sử dụng chức năng “Chuyển nhóm” nếu muốn chuyển mã lớp học phần mà vẫn giữ lại lớp hiện tại nếu không chuyển được.
 • Trong thời gian hủy môn học sinh viên có thể đăng ký bổ sung thêm môn học còn thiếu.
 • Phòng đào tạo sẽ chốt danh sách vào ngày 6/9/2019 và sẽ không giải quyết việc đăng ký bổ sung, hủy môn hoặc điều chỉnh môn học.
 • Sau ngày 26/8/2019, những môn học chưa có lịch học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp cô Hà để được giải đáp (điện thoại: 08.38293828 – nhánh 173)

 

                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                             

                                                                                                             Lê Trọng Vinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.